ទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំ – អ្នកម៉ៅការអាលុយមីញ៉ូម និងកញ្ចក់ឈានមុខគេនៅប្រទេសវៀតណាម

● ការិយាល័យកណ្តាល៖ វីឡា 12 – 31 តំបន់ទីក្រុងថ្មី Van Khe ស្រុក La Khe ស្រុក Ha Dong ទីក្រុងហាណូយ ប្រទេសវៀតណាម។

● ការិយាល័យពាណិជ្ជកម្ម៖ CT2 The Pride Building, La Khe Ward, ផ្លូវ Nguyen Thanh Binh, ស្រុក Ha Dong, ទីក្រុងហាណូយ ប្រទេសវៀតណាម។

● ទូរស័ព្ទ៖ +84243 202 9998, +84243 202 9996។

● Hotline: +84902 50 1185។

● អ៊ីមែល៖ contact@toancauinvest.vn

ការិយាល័យ និងរោងចក្រ